Xalq Cəbhəsi Qəzeti logo
Xalqın səsi
Ədəbiyyat

Çağdaş poeziyada şəhidlik mövzusu

Miflər yaranmasaydı...

Bir atəşdir alovu var, külü yox…

Hüseyn Cavidin şeirləri qazax dilində çap olunub

İstiqlal - bir millətin namusu və ən böyük sərvəti

İstiqlal - bir millətin namusu və ən böyük sərvəti

İstiqlal - bir millətin namusu və ən böyük sərvəti

İstiqlal - bir millətin namusu və ən böyük sərvəti

Əbdülhəq Hamid Tarxan - yeni türk ədəbiyyatının inkişafında misilsiz xidməti olan görkəmli şair və dramaturq

Əbdülhəq Hamid Tarxan - yeni türk ədəbiyyatının inkişafında misilsiz xidməti olan görkəmli şair və dramaturq

Namiq Kamal - türk ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi, xalqa azadlıq, vətən sevgisi aşılayan şair

Namiq Kamal - türk ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi, xalqa azadlıq, vətən sevgisi aşılayan şair

XX əsr Güney Azərbaycan ədəbiyyatı bədii fikir tariximizin ayrıca bir mərhələsi kimi

“Əsli-Kərəm” dastanında butavermə

“Dədə Qorqud” və “Əsli-Kərəm”də qarğış və alqış

Kökümüzə gedən yolu tikanlardan təmizləyək

“Şah İsmayıl” dastanının variantları

“Şah İsmayıl” dastanının variantları

“Şah İsmayıl” dastanının variantları

“Şah İsmayıl” dastanında qəhrəmanın sufi obrazı

XIX əsr yeni türk ədəbiyyatının yaradıcılarından biri - İbrahim Şinasi

XIX-XX əsrin əvvəllərində ədəbi hərəkat

XIX-XX əsrin əvvəllərində ədəbi hərəkat

XIX-XX əsrin əvvəllərində ədəbi hərəkat

Tarixə müxtəsər baxış

Türk ədəbiyyatının tanınmış simalarından biri - Sultan Vələd

Türk ədəbiyyatının tanınmış simalarından biri - Sultan Vələd

Poeziyaya ekzestensial fəlsəfi baxış

“Şah İsmayıl” dastanında obrazların səciyyəsi

“Şah İsmayıl” dastanında obrazların səciyyəsi

“Şah İsmayıl” dastanının bədii-poetik xüsusiyyətləri

“Şah İsmayıl” dastanı: forması və məzmunu

“Şah İsmayıl” dastanı: forması və məzmunu

Oğuz eposu ilə bağlı kitab

Dərdlərə könül verən şair

Azərbaycan eposu etnoenergetik sistemin əsası kimi

Azərbaycan eposu etnoenergetik sistemin əsası kimi

Şamanizmdə insan-təbiət qarşılaşması

Şamanizmdə insan-təbiət qarşılaşması

Əhməd Yəsəvinin Türküstanda əsasını qoyduğu sufi-təsəvvüf görüşləri