AMB: Zәruri hallarda valyuta bazarını tarazlaşdırmaq üçün qabaqlayıcı tәdbirlәr görülәcәk İqtisadiyyat

AMB: Zәruri hallarda valyuta bazarını tarazlaşdırmaq üçün qabaqlayıcı tәdbirlәr görülәcәk

Zәruri hallarda bundan sonra da valyuta bazarında tarazlığı tәmin etmәk üçün hökumәtlә birlikdә qabaqlayıcı tәdbirlәr görülәcәk.

Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) 2021-ci il üçün pul və maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətlərinə dair bəyanatında deyilir.

Bəyanatda qeyd edilir ki, valyuta tәnzimlәnmәsinin optimallaşdırılması işlәri 2021-ci ildә dә diqqәtdә saxlanılacaq və digәr lövbәr olan pul tәklifi iqtisadi artım vә inflyasiya proqnozları, habelә maliyyә bazarlarında proseslәr nәzәrә alınmaqla tәnzimlәnәcәk.

Bundan əlavə, hәdәflәrә nail olmaq üçün perspektivdә dә AMB-in bütün alәt vә mexanizmlәrdәn adekvat istifadә edәcәyi və verdiyi siyasәt qәrarlarının ardıcıllığı vә effektivliyini diqqәtdә saxlayacağı deyilir.