“Erməni xəstəliyi” Layihə

“Erməni xəstəliyi”

Ermənilər ən qəddar hərəkətdən belə cəkinmirlər

I yazı

Ermənilərin tarixi torpaqlarımızı qəsb etməsi ilə bağlı zaman-zaman yazılıb, indi də yazılır. Məqsədimiz sözügedən mövzuya mümkün qədər hərtərəfli, məntiqi baxış ortaya qoymaqdır. Əvvəlcə erməni psixologiyası haqqında. Araşdırmaçı Əlisahib Əroğul hesab edir ki, gerçəkdən "erməni xəstəliyi" mövcuddur: "Tarixdə erməni xəstəliyinin movcudluğu, onun etiologiyası, patogenezi, klinik formaları və gedişi haqqında yazılı məlumatlar və araşdırmaların aparılması XVII əsrdən başlayır. Elə həmin dövrlərdən də tibb aləmində bu xəstəlik elmi tədqiqat obyektinə cevrilib. Bu sahədə görkəmli alimlərdən H.Holler, Y.Şohar, M.Pare, T.Lehman, Y.Pednad, S.Saqal, Y.Tarayev, V.Nosov, O.Veneqradov və başqaları calışıblar. Bu xəstəliyə "vaxtaşırı xəstəlik" adı da verilib. Həkimlərin qənaətinə gorə, bu xəstəliyə ancaq erməni millətindən olan adamlar tutulur.
Bu xəstəlik əvvəllər özünü 4 klinik formada - qarın, döş, oynaq ağrıları və qızdırma şəklində gostərirdisə, sonuncu yuzillikdə bu xəstəliyin 5-ci - ruhi-əsəb forması da uzə cıxmışdı: "Tarixi "erməni xəstəliyinin" bu millətin genlərində mutasiya etməsi - bu növ xəstəliyə kecməsi, sözsuz ki, Daşnaksutyun partiyasının yaranması və onun erməni xalqının həyatında oynadığı mənfur rolun nəticəsi kimi özünü gostərir. Bu forma "daşnak isteriyası" kimi xarakterizə olunur. O "erməni xəstəliyinin" ən təhlukəlisidir. Əsas klinik əlamətləri patoloji yalancılıq, özünə vurğunluq ideyaları, təqibetmə sayıqlaması, imperiativ "erməni sadizmi", məkr və hiyləyə aludəcilik, avantüristlik, təhlükəli və fitnəkar həmlələrə meyillik, dolanbac hərəkətlərə vurğunluq şəklində özünü büruzə verir.
Erkəkli, dişili, yəni hər bir daşnak manqurtu kişi və qadın olmasından asılı olmayaraq bəri başdan demək olar ki, isteroid xasiyyəti onda oturuşmuş olur. Daşnaklar asanlıqla təlqinə gedir və ya heysiyyatlarını özünütəlqinə məruz qoyurlar. İsteriyaya sanki özlərindən asılı olmayaraq tutulurlar və ya bu sayaq psixi pozuntuya xususi munasibət bəsləyirlər. Daşnak olmaları guya onları adi ermənilərdən fərqləndirir. Onlara nəzərəcarpacaq ustunluk verir. Daşnak olmaları ilə fəxr edirlər. Daşnak olmayanlara qarşı ozlərini muhafizəkar ruhda aparırlar. Ozlərinə hörməti qorxu altında yaradırlar. Qeyri-insani davranışlarına haqq qazandırırlar. Bir sözlə, daşnak olmaq onlara xususi zövq verir. İsterik haldan cıxmaq istəmirlər. Psixoterapiyanı qəbul etməkdən uzaq duşurlər. Özündən müştəbehlik, başqalarının da onun kimi düşünüb-daşınması isteriyasına qanuni tələb kimi baxırlar. Bir-birlərini təkrarlayırlar".
Tək halda deyil, cəm halda hər bir daşnak psixi xəstədir. Xəstəni və ya xəstəliyi müəyyən etmək üçün hər hansı bir müayinə və ya müşahidə aparmaq lazım deyil, istənilən daşnakı bu qəbildən hesab etmək yetərlidir: "Fərq ancaq yuxarıda sadaladığımız isteriyanın kliniki əlamətlərindən hansının və ya hansılarının nə dərəcədə daşnak manqurtunda özünü qabartmasında, təzahür etməsindədir. Bəri başdan deyək ki, daşnak manqurtunda beyin silkələnməsindən - kommosiyalardan, beyin əzilməsindən - kontuziyadan, kəmağıllılıqdan, daha doğrusu, beyində uzvi pozuntuların olmasından - epilepsiyadan söz gedə bilməz. Daşnak isteriyası emosiyalar, intellektual və davranış qaydalarının, xarici muhitə qarşı dərketmənin, habelə özünü dərketmənin pozulması və səbəbsiz, məntiqsiz, stereotiplik şəklində özünü büruzə verir. Daşnak manqurtunun isterik hərəkətləri kənardan baxana gülünc və cəfəng görsənir. Xarici görkəmində qeyri-təbiilik və yöndəmsizlik var, qeyri-adiliyi ilk baxışdan muşahidə olunur. Daşnak utancaqlıq hissini tam itirmiş olur. Onda şəxsiyyətin ixtilafı və ya disharmoniyası prosesi gedir, insani keyfiyyətləri instinktiv tələbatlarla əvəz olunur. Başqa sozlə, daşnak isteroidi manqurtlaşır. Əlbəttə, daşnak manqurtlarında təfəkkur pozuntusunun baş verməsi danılmazdır. Daşnak manqurtlarının psixi fəaliyyətində üstünlük təşkil edən sayıqlamalar isterik sindrom kimi özünü qabarıq şəkildə gostərir. Məhz sayıqlama ideyalarından ibarət olan daşnak ideologiyası isterik tutmalardan başqa nəyinsə məhsulu deyil".
Uydurma və şişirtmələrlə dolub-daşan sayıqlamalar daşnak manqurtunun davranış və rəftarında qeyri-təbiiliyi artırır: "Məsələn, turk duşmənciliyi və ya turkfobiya hissiyyatı daşnak manqurtunun eqosentrizmində - ətraf adamların nəzər-diqqətini cəlbetmə xususiyyətində dominantlıq təşkil edir. Duşuncəsində qisas və intiqam əhvali-ruhiyyəsi yaradır. Köcəryan deyirdi ki, erməni ilə turk duşmən etniklərdilər və belə də qəbul edir. Və yaxud Daşnaksutyunun liderlərindən biri olmuş Şahan Natan (Hakop Ter-Hakopyan) isə yazır ki, qisascı olmağı, turkdən intiqam almağı guya Tanrı özü buyurub erməniyə və s. Hər iki daşnak manqurtunun sayıqlaması özü-özlüyündə tənqidi munasibətlər bəslənilməyən fikirlərdir. Bir isteriyalı pasiyent kimi hər ikisi turkə qarşı duşməncilik hissi bəsləyə bilər. Cunki hər ikisinin sayıqlaması səhv nəticələr cıxarmaqla təzahur edən təfəkkür pozuntusudur. Bəzən adama elə gəlir ki, daşnaklardakı turkə duşməncilik hissi onlarda anadangəlmə keyfiyyət halıdır. Bəlkə də bu hissin endogenliyini qəbul etmək olar. Cunki daşnak manqurtları adi hallusinasiyada türkü düşmən gözündə görürlər, lakin irsi amillərin iştirakı olmadan da yaranması göz qabağındadır. Ümumiyyətlə, daşnak manqurtlarında sayıqlama ideyaları sistemli xarakter alıb. Onlar yanlış ideyalara, fantastik uydurmalara rəvac verirlər…"
Daşnak manqurtlarının Moskvada cıxan "Armyanski vestnik"qəzetinin 10 oktyabr 1990-cı il tarixli sayındakı yazılarında muəlliflər gostərirlər ki, 9-cu qalaktikada da ermənilər yaşayır və onlar da Qarabağ problemi ilə məşğuldular. Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, daşnak manqurtlarında "özünüböyütmə sayıqlaması" onların ictimai fəaliyyətlərində özunəməxsus yer tutur. Daşnak manqurtu milləti və özü haqqında şişirdilmiş, reallıqla uzlaşmayan ideyalar söyləyir.
Daşnak ideoloqu Ruben Darbinyan yazır: "Bizim xalqımız müstəqil vahidlərin cəmidir. Digər xalqlar isə müstəqil cəmin sıfıra bərabər mənasız bir zərrəsidir".
Daşnak ideoloqları iddia edirlər ki, erməni xalqı nadirdir. Erməni millətini başqa hec bir millətə bənzətmək olmaz. Dunyada zaman və məkan hududlarından kənarda hec bir şey baş vermir, butun xalqların tarixi də bu cərcivə daxilində cərəyan edir, ancaq erməni xalqı yeganə xalqdır ki, onun qarşısında zaman və məkan da acizdir.
Bu fikirləri soyləmək yumor-lətifə soyləmək təsiri bağışlamırmı?! Butun həyatı və vücudu yaltaqlanmaqda, yarınmaqda, yalvarmada pərvəriş tapan, ömür kecirən daşnak A.Aharopyan isə yazır: "Erməni başqa hec bir millət qarşısında baş əyməz". Bütün ömrünü xidmət işində baş əyməkdə kecirən, başının dik olduğu bir zamana təsaduf edilməyən bir xalqı qeyri-erməni olan kim və harda, nə vaxtsa tərif edib?! Ətrafındakı türkə qarşı inamsızlıq və şübhələrin olması - qısqanclıq və paxıllıq hissləri üçün muhit yaradır. Özünün yüksək bacarıq və imkan sahibi olmağını özləri subuta yetirməyə calışırlar. İsterik tip şəxsiyyət pozuntusu olan daşnak manqurtları ağlagəlməz yalanlar danışır. Hətta artistlik məharəti ilə hamının diqqətini ozlərinə cəlb etməyə calışırlar. Söylədikləri yalan fikirlərə nəinki başqaları, hətta özləri də inanır. Ermənistan SSR-in xalq yazıcısı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Sero Xanzadyanın 1988-ci ilin yazında Pribaltika mətbuatına gondərdiyi yazısına diqqət yetirək: "Faşist cəlladları (Azərbaycan türklərini nəzərdə tutur – Ə.Ə.) şəhər xəstəxanasına və doğum evinə soxuldular, birkalara gorə yenicə doğulmuş erməni uşaqlarını muəyyən edir və pəncərələrdən atırdılar, doğuş gozləyən erməni qadınlarının isə qarınlarını cırırdılar".
Sero Xanzadyan yazısıyla şahidlik edir ki, guya Sumqayıtda 450 erməni öldürülmüş və onların qollarına birka vurulmuş cəsədlərini morqda oz gözləri ilə görüb. Halbuki Sero Xanzadyan ömründə hec vaxt Sumqayıt şəhərində olmayıb. Şahid ifadəsində və SSRİ prokurorluğunun rəsmi məlumatında isə bildirilir ki, Sumqayıt hadisələri zamanı 26 erməni, 6 azərbaycanlı həlak olub. Cəsədlərdən hec biri birkalanmayıb, ölənlər arasında uşaq və ya hamilə qadın meyiti olmayıb.
Sero Xanzadyan isə erməni-daşnak terrorcularının Ermənistan SSR ərazisində torətdiklərindən tam məlumatlı idi. Bu daşnak manqurtuna yaxşı məlum idi ki, daşnak terror qrupları Spitakda 5-12 yaşlı 87-dən cox azərbaycanlı uşağını iri diametrli borulara doldurub yarğanlardan necə yuvarladıblar. Girov göturdukləri 25 uşağın taleyindən hələ də bir məlumat yoxdur. Goycə Martunisindəki psixiatriya xəstəxanasında mualicə alan 22 azərbaycanlını suda necə boğub məhv ediblər. Nəhayət, 450 nəfər Azərbaycan turkunu daşnak terrorcuları hansı qəddarlıqla qətlə yetiriblər. Butun bunlardan məlumatı olan daşnak manqurtu Sero Xanzadyan məlum məkanın adını Sumqayıt qoymaqla, öldürənlə ölənin yerini dəyişir".
Sero Xanzadyan yaddaş pozuntusu olan psixoz pasiyenti kimi cıxış edir. Başqasının başına gələn hadisələri oz adına cıxır: " Daha dərinə gedilsə, Sero Xanzadyanın yaradıcılığında da bunu aydın gormək olar. "Əsərlərini" təhlil etməli olsaq görərik ki, psixi pasiyent kimi bildikləri və eşitdikləri hadisələrin kimə məxsus olduğunu, nə vaxt baş verdiyini unudaraq oz adına cıxır, kecmişdəki hadisələri isə təzə baş vermiş hadisə kimi qələmə alır. Əsərlərində tarixdə baş vermiş hadisələrə muraciət edərkən olmuşlar haqqında sistemli şəkildə fantastik sayıqlamalara geniş meydan verir.
Umumiyyətlə, daşnak yazarları ağlasığmaz yalanlar danışır və yazırlar. Reallığa əsaslanmayan, emosional gərginliklə muşahidə olunan, səhv və dominant ideyalarla cıxış edirlər. Göbbels təbliğatının "Yalan nə qədər dəhşətli ağ yalan olsa, ona o qədər tez inanarlar" prinsipindən qidalanırlar. Bu tip daşnak manqurtlarında özünü günahlandırmaq hissiyyatı yoxdur, mənəm-mənəmlik, "biz haqlıyıq" iddiası var. Etdikləri antiinsani hərəkətlərdən peşman olmurlar. Ən qəddar hərəkətdən belə cəkinmirlər".

Uğur