TRT-dә görüş keçirilib Hadisə

TRT-dә görüş keçirilib

Baş direktor Şenol Göka: "Azәrbaycanla televiziya sahәsindә qısa bir zamanda daha bir ortaq yayıma start verilәcәk"

Dünən TRT-nin baş direktoru Şenol Göka vә Azәrbaycanın Türkiyәdәki sәfiri Faiq Bağırov arasında görüş keçirilib. TRT-dә baş tutan görüşdә iki dost ölkә arasında strateji tәrәfdaş xarakteri daşıyan әlaqәlәrin hazırkı vәziyyәtinә diqqәt çәkilib, münasibәtlәrin daha da inkişaf etdirilmәsi ilә bağlı fikir mübadilәsi aparılıb. Televiziyaların eyni tarixә malik olan qardaş ölkәlәr arasında bütün sahәlәr üzrә әmәkdalığın dәrinlәşdirilmәsindә böyük bir vasitә olduğunu vurğulayan TRT-nin baş direktoru Azәrbaycanla televiziya sahәsindә qısa bir zamanda daha bir ortaq yayıma start verilәcәyini bildirib. Anoloji layihә radionu da әhatә edәcәk. Belә ki, Azәrbaycanla yeni ortaq proqramın Türkiyәdә FM dalğasından yayımlanması nәzәrdә tutulub. Şenol Göka xatırladıb kı, TRT ilә İctimai Televiziya vә Radio Yayımları Şirkәti arasında bu sahәdә böyük tәcrübә var. Neçә illәrdir ki, ortaq layihә olan "Qorqud Ata" proqramı yayımlanır. Bu layihә xalqlarımızın daha da yaxınlaşmasında bir canlı köprü olmaqla, qarşılıqlı turizm imkanlarının tәşviqindә dә böyuk rol oynayır. TRT-nin baş direktoru bu baxımdan Azәrbaycan, Türkiyә vә Türkmәnistan dillәrindә sәsli lüğәtin hazırlanmasını xüsusi vurğulayıb. Bu layıhә turistlәr, iş adamları üçün dә dәyәrli vәsait olacaq. Baş direktor seçildikdәn sonra bu yaxınlarda Bakıda sәfәrdә olduğuna toxunan Şenol Göka Azәrbaycan paytaxtının daha da gözәllәşdiyindәn mәmnunluğunu da ifadә edib.
Sәfir Faiq Bagırov da öz növbәsindә iki ölkә arasındakı әlaqәlәri yüksәk dәyәrlәndirib vә xalqların daha da yaxınlaşmasında TRT-nin hәyata keçirdiyi layihәlәri tәqdir edib. Ortaq layihәlәrdә bütün türk dövlәtlәrinin iştirak etmәsinin vacibliyinә diqqәt çәkәn sәfir hamımızı narahat edәn problemlәrin hәllindә bunun alternativi olmadığını bildirib. Turkiyәnın hәr zaman dost, qardaş ölkәlәrin yanında olduğunu deyәn Faiq Bağırov birgә ortaq layihәlәrin birliyimizi, gücümüzü daha da artıracağını qeyd edib.
Sonda bu kimi tәmasların tez-tez qurulmasınını vacibliyi vurğulanıb.