Avropa İttifaqından vahid platforma çıxışı Siyasət

Avropa İttifaqından vahid platforma çıxışı

"Azәrbaycanla әmәkdaşlıq üçün yeni hüquqi çәrçivәdә razılıq әldә olunmalıdır"

"Azәrbaycanla әmәkdaşlıq üçün yeni hüquqi çәrçivәdә razılıq әldә olunmalıdır".
APA-nın mәlumatına görә, bu sözlәri Latviyanın xarici işlәr naziri, Avropa İttifaqının fəaliyyətdə olan sədri Edqars Rinkeviç Norveçin xarici işlәr naziri Bordo Brende ilә görüşdә "Şәrq tәrәfdaşlığı" çәrçivәsindә vә Riqa Sammiti әrәfәsindә perspektivlәr barәdә danışarkәn deyib.
O, analoji razılaşmanın Ermәnistanla da әldә edilmәsinin planlaşdırıldığını qeyd edib: ""Şәrq tәrәfdaşlığı" vahid platformada inkişafı etdirilmәli, eyni zamanda tәrәfdaş ölkәlәrә fәrdi yanaşma da nümayiş etdirilmәlidir. İkitәrәfli әlaqәlәr möhkәmlәndirilmәli, Moldova, Gürcüstan vә Ukrayna ilә assosiativ sazişlәrin tәtbiqi tәmin edilmәlidir. Belarusla da әlaqәlәr güclәndirilmәli, bütün tәrәfdaş ölkәlәrlә vizanın asanlaşdırılması istiqamәtindә işlәr görülmәlidir".